Madalsoo taastamise eeluuringud Suursoo - Leidissoo hoiualal käivad!

Käesolevast suvest on hooga käivitunud Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse sooderühma poolt tehtav Eesti esimene suur madalsoo taastamise projekt, mis on osa LIFE kliimamuutuste leevendamise projektist; vaata projekti koduleht: https://life-peat-restore.eu/ee/.

Eesmärgiks on parandada Suursoo-Leidissoo hoiualal kuivendatud madalsoo seisundit enam kui 3000 ha suurusel alal ning vähendada seal kuivendamise tagajärjel suurenenud kasvuhoonegaaside emissiooni. Taastamiskava koostamisele eelneb ala põhjalik uuring taimkatte kaardi koostamiseks ja hüdroloogiliste tingimuste väljaselgitamiseks.

Praeguseks on lõpetatud eeluuringute botaanilised välitööd, täpsemalt loe https://life-peat-restore.eu/ee/blog/valitood-eesti-taastamisalal-on-lopetatud/. Sügisel jätkuvad välitööd turbalasundi uuringute, turba- ja veeproovide kogumisega ning veetaseme draiverite installeerimisega. Valitakse kasvuhoonegaaside mõõtmise kohad ja paigaldatakse alusraamid mõõtmiseks. Kasvuhoonegaaside mõõtmised tehakse järgmisel vegetatsiooniperioodil jahutusega läbipaistva kambriga. Selleks ajaks valmivad ka taimkatte analüüsidel ja droonikaardistusel põhinev taimkattekaart. Taastamisala kaardistamiseks kasutatakse paralleelselt tavakaameraga ning multispektraalkaameraga varustatud droone saades nii täiendavat infot taimekoosluste struktuuri ja seisundi kohta.

Eeluuringute järel koostatakse taastamismeetmete kava ning veerežiimi taastamistööde tehniline projekt. Taastamistöödega on plaanis alustada 2018. aasta lõpus.

Eeluuringute järel koostatakse taastamismeetmete kava ning veerežiimi taastamistööde tehniline projekt. Taastamistöödega on plaanis alustada 2018. aasta lõpus.

05.09.2017
Tagasi