Projektid ja üritused

KIKi projekt Soode film (Kai Kimmel)
2006 Soode kasutamise koolitus keskkonnaametnikele (Jõulumäel)
2006-2007 ELFiga INTERREGi prjekt Kuresoo taastamiseks
Üritus toimub 2005. aastal ellu kutsutud Ramsari konventsiooni Põhjamaade ja Balti regionaalse algatuse NorBalWet raames ning on osaliselt korraldatud ja rahastatud INTERREG III A projekti "Põhja-Liivi piiriüleste kaitsealade ühtlustatud kaitsekorraldus ja seire kohaliku arengu toetajana, WETLIVONIA" poolt. Konverentsi ettekanded on pühendatud Ramsari konvetsioonile ning rahvusvaheliselt tähtsate märgalade (Ramsari alade) ja muude märgalade seire erinevatele aspektidele. Seire praktilise korraldusega tutvutakse Nigula, Luitemaa ja Kabli looduskaitsealal. Konverentsil osalevad asjatundjad Lätist.
2008 Nigulas Märgalade päev ja koosolek (Soode kaitse, inventuurid)
2009 Toosikannul Märgalade päev (Turism soodes)
2011 veebruaris Lavassaare-Ojako Turbamuuseumi algatamine